comoară, visterieCOMOARĂ, VISTERIE. „Comoară" se referă de obicei la lucruri de valoare, cum sunt aurul sau argintul. „Comori ascunse" (Isaia 45:3) sunt bogăţii ascunse; „comorile răutăţii" (Mica 6:10; cf; Proverbe 10:2) sunt comori câştigate în mod necinstit. În Matei 2:11 „visterii" se referă la cutii care conţin lucruri de valoare.

„Visterie" este un termen folosit frecvent pentru a indica locul unde sunt păstrate comorile, şi ea aparţinea de obicei unui sanctuar (Iosua 6:19, 24; 1 Împăraţi 7:51; Daniel 1:2) sau unui rege (2 Împăraţi 12:18; Estera 3:9). În Ezra 2:69; Neemia 7:70 ş.urm., „visteria" este un fond pentru reconstruirea Templului. În Marcu 12:41; Luca 21:1 termenul se referă la cele treisprezece cutii în formă de trompetă pentru strângerea darurilor pentru Templu, aflate în Curtea femeilor de la Templu; în Ioan 8:20, termenul este folosit şi pentru locurile din vecinătatea acestor cutii.

„Visterie" are de asemenea un sens mai general de „magazie" sau „depozit". În 2 Împăraţi 20:13 „casa visteriei" este un depozit din palat (cf. v. 15). În Matei 13:52 este o magazie.

Biblia foloseşte termenii „comoară" sau „visterie" şi în sens metaforic. Iahve păstrează păcatele în visteria memoriei Sale (Deuteronom 32:34). Înţelepciunea trebuie să fie păstrată în minte ca o comoară, adică, trebuie preţuită şi învăţată (Proverbe 2:1; 7:1). Slava lui Iahve este comoara Sionului (Isaia 33:6). Cerul este „comoara bună" a lui Iahve în care se află ploaia (Deuteronom 28:12); în poezie, zăpada, grindina (Iov 38:22) şi vântul (Psalmul 135:7; Ieremia 10:13; 51:16) au de asemenea „magazii" sau visterii. În Zaharia 11:13 TM hayyoser, „olar" a fost modificat în ha’osar, „comoară" cu Pesh., dar este posibil ca TM să redea de fapt „topitor" (cf. LXX, NEBmg. „topitorie").

În evangheliile sinoptice Isus foloseşte frecvent „comoară" în sens figurat. Întrucât Dumnezeu răsplăteşte în viaţa viitoare slujirea adusă din toată inima, această răsplătire este descrisă în termenii adunării unei comori în cer, care este prezentată în contrast cu strângerea de bani în Matei 6:19 ş.urm.; Marcu 10:21 şi textele paralele; Luca 12:33 (cf. Matei 19:21; Luca 18:22). Întrucât inima este o visterie pentru bine sau rău, ea determină conduita (Matei 12:35; Luca 6:45). Inima omului este acolo unde este comoara lui (Matei 6:21; Luca 12:34), adică, interesele lui sunt determinate de ceea ce preţuieşte mai mult.

Expresia lui Pavel, „o comoară în vase de pământ" (2 Corinteni 4:7) prezintă în contrast gloria Evangheliei divine şi slăbiciunea oamenilor care o slujesc, înţelepciunea şi cunoaşterea sunt comori care se găsesc numai în Cristos (Coloseni 2:3).

Termenul segulla, din Exod 19:4; Psalmul 135:5; Eclesiastul 2:8 este tradus uneori „o comoară aparte", în Maleahi 3:17 termenul este tradus „comoară". Cuvântul evr. apare alături de „popor" în Deuteronom 7:6; 14:2; 26:18. Înseamnă „proprietate personală". În afară de 1 Cronici 29:3; Eclesiastul 2:8, unde este folosit în sens literal şi se referă la averile regilor, segulla este folosit cu referire la Israel, poporul lui Iahve. Tit 2:14; 1 Petru 2:9 şi, probabil, Efeseni 1:14 folosesc termenii echivalenţi din LXX pentru noul Israel.

BIBLIOGRAFIE
Arndt; L. Koehler, Lexicon în Veteris Testamenti Libros, 1953.

L.C.A.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: